Baza danych

W Bajtocji każdy obywatel jest jednoznacznie charakteryzowany przez 9-cyfrowy numer PESEL. Pomóż Bajtockiemu Bankowi Bitowemu i napisz program, który będzie przechowywał dane o aktualnych bilansach kont klientów.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita n (1 <= n <= 500.000), oznaczająca liczbę operacji, które mają zostać kolejno wykonane. Każdy z kolejnych n wierszy zawiera dwie liczby całkowite k oraz p, gdzie k oznacza numer PESEL klienta (jest to nieujemna liczba całkowita 9-cyfrowa, może zawierać zera wiodące), a p - ilość pieniędzy, jakie k-ty klient wpłaca do banku (jeżeli p>=0) lub jakie chciałby wypłacić z banku (jeżeli p<0). Można założyć, że każda wartość p pojawiająca się na wejściu jest z przedziału [-1000,1000] bajtalarów. Zakładamy, że na samym początku stan wszystkich kont w banku jest zerowy.

Wyjście

Wyjście powinno się składać z dokładnie n wierszy. i-ty wiersz powinien odpowiadać i-tej operacji z wejścia. Jeżeli była to operacja wpłaty, to należy wypisać ilość środków dostępnych na koncie danego klienta po dokonaniu tej wpłaty. Jeżeli odpowiadająca operacja była wypłatą, to:

Przykład

Dla danych wejściowych:

7
000000001 17
000000002 200
000000001 -50
000000001 60
000000001 -50
123456789 404
000000002 -200

poprawnym wynikiem jest:

17
200
NIE
77
27
404
0