Inwersje kontraatakują

Napisz program, który dla danego ciągu obliczy liczbę jego inwersji. Inwersją nazywamy taką parę (niekoniecznie kolejnych) indeksów (i,j), że i<j, ale ai>aj. Na przykład ciąg (1,3,4,2) ma 2 inwersje: (3,2) oraz (4,2).

Zadanie

Napisz program, który:

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita n, (1 <=n<= 60000), oznaczająca liczbę elementów ciągu. Kolejnych n wierszy zawiera po jednej liczbie całkowitej ai (-109 <= ai<= 109).

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia należy wypisać jedną liczbę całkowitą, oznaczającą liczbę inwersji w podanym ciągu.

Przykład

Dla danych wejściowych:

4
1
3
4
2

Poprawnym wynikiem jest:

2