Ławki

Limit pamięci: 16MB

W sali mamy n uczniów, przy czym n jest liczbą parzystą. Niektórzy uczniowie lubią się, przy czym jeśli uczeń a lubi ucznia b, to uczeń b lubi ucznia a.

Nauczyciel chce posadzić uczniów w dwuosobowych ławkach, tak aby w każdej z n/2 ławek zasiadało dwóch lubiących się uczniów. Twoim zdaniem jest wyznaczenie liczby sposobów, na jakie można posadzić uczniów w ławkach, przy założeniu, że ławki są nierozróżnialne.

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite n (2 <= n <= 26) i m (0 <= m <= n(n-1)/2). Każdy z kolejnych m wierszy opisuje relację przyjaźni pomiędzy dwoma uczniami. Opis taki składa się z dwóch liczb 1 <= a, b <= n i oznacza, że uczniowie a i b lubią się wzajemnie. Możesz założyć, że n jest liczbą parzystą oraz że każda para nieuporządkowana a,b pojawi się na wejściu co najwyżej raz.

Wyjście

W jedynym wierszu wyjścia należy wypisać liczbę możliwych rozsadzeń uczniów w ławkach.

Przykład

Dla danych:
6 5
1 4
1 5
2 4
2 5
3 6

Poprawnym wyjściem jest:
2