Powtórzenia

Dany jest ciąg słów nad alfabetem 'a',...,'z'. Należy znaleźć długość najdłuższego słowa występującego jako spójny fragment w każdym z danych słów.

Zadanie

Napisz program, który:

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia zapisano liczbę n, gdzie 1<=n<=5, oznaczającą liczbę słów. W każdym z n kolejnych wierszy znajduje się jedno słowo utworzone z małych liter alfabetu angielskiego 'a',...,'z'. Każde ze słów ma długość przynajmniej 1, ale nie większą niż 2000.

Wyjście

Wyjście powinno zawierać dokładnie jeden wiersz, zawierający pojedynczą liczbę całkowitą równą długości najdłuższego słowa występującego jako spójny fragment w każdym z danych słów.

Przykład

Dla danych wejściowych:

3
abcb
bca
acbc

poprawnym wynikiem jest:

2