Wielomian

Niech dany będzie wielomian postaci:
W(x)=anxn+an-1xn-1+... +a1x1+a0.
Policz wartość tego wielomianu w punkcie x0.

Zadanie

Napisz program, który:

Wejście

W pierwszym wierszu wejścia znajduje się jedna liczba całkowita n (1<=n<=1000000), oznaczająca stopień wielomianu. W drugim wierszu wejścia znajduje się n+1 liczb całkowitych ai (-1000000000<ai<1000000000), oddzielonych pojedynczymi odstępami i oznaczających kolejne współczynniki wielomianu (patrzy definicja powyżej). W trzecim wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite m i x0 (2 <=m<=1000000000, -1000000000<x0<1000000000), oddzielone pojedynczym odstępem i oznaczające liczbę, modulo która należy policzyć wynik (czyli należy podać resztę z dzielenia wyniku przez tę liczbę) i punkt, w którym liczymy wartość wielomianu.

Wyjście

W pierwszym i jedynym wierszu wyjścia należy wypisać jedną liczbę całkowitą, oznaczającą wartość podanego wielomianu w podanym punkcie modulo podana liczba całkowita dodatnia. Pamiętaj o tym, że wynik musi być liczbą nieujemną (np. -5 mod 3 = 1, a nie -2).

Przykład

Dla danych wejściowych:

2
5 -2 1
10 3

Poprawnym wynikiem jest:

8